ARTIKEL 26 Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan sepatutnya diberikan secara percuma, sekurang-kurangnya di peringkat sekolah rendah dan asas-asas yang penting. Pendidikan sekolah rendah adalah diwajibkan. Pendidikan teknikal dan profesional hendaklah terbuka kepada semua orang dan pendidikan tinggi dapat dibuka kepada kepada semua berdasarkan prestasi mereka. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan personaliti individu dan memperkukuh penghormatan kepada hak asasi manusia dan kebebasan utama. Ia meningkatkan persefahaman, toleransi dan semangat persaudaraan di antara semua bangsa, kaum atau kumpulan agama, dan membantu aktiviti Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam memelihara keamanan.

ARTICLE 26  Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.


Bahan Bacaan

Create a website or blog at WordPress.com